Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok – zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

Zodpovednosť za vady predanej veci

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 11. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 12. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 14. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 15. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2. Občianskeho zákonníka.
 16. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 17. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 18. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho v súvislosti s legislatívou SR.
 19. Kupujúci má možnosť prečítať si reklamačné podmienky na podstránke e-shopu ešte pred odoslaním objednávky a oboznámiť sa s nimi. Práva kupujúceho vyplývajú z Občianskeho zákonníka Zákon č. 40/1964 Zb.
 20. Kupujúci má právo reklamovať len tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka, bol zakúpený u predávajúceho a predávajúci zodpovedá za dané vady.
 21. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu predajcu.
 22. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 23. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 24. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, aké riešenie v zmysle § 622 Obchodného zákonníka využije.
 25. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňauplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 26. Predávajúci o spôsobe určenia vybavenia reklamácie vydá písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie elektronickou poštou, poštovou kuriérskou alebo donáškovou službou alebo osobne. Bude mu doručený doklad o vybavení reklamácie.


Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. ak vada vznikla neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou resp. náhodným zhoršením,
 8. neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby, poškodením vodou, ohňom, elektrinou (statickou alebo atmosférickou)
 9. ak kupujúci neuplatnil právo tovar reklamovať do konca záručnej doby tovaru
 10. záruka sa nevťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých v čase uzatvárania zmluvy musel vedieť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného produktu,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia,
 6. odôvodnené zamietnutie.

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Náležitosti odborného posúdenia

Odborné posúdenie musí obsahovať:

 1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 3. popis stavu výrobku,
 4. výsledok posúdenia,
 5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 1. Ak ide o vadu, ktorá je zjavná pri dodaní tovaru alebo zásielka nebola doručená kompletná, neskoršie reklamácie bude možné uznať po preukázaní kupujúcim, že vady, ktoré kupujúci reklamuje mal tovar už v čase prevzatia zásielky kupujúcim.
 2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tovaru, ktorý vykazuje vady v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby na základe § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí predávajúcemu tovar, ktorý vykazuje vady spolu s prejavom vôle uplatniť reklamáciu.
 3. Odporúčame kupujúcim pred odoslaním tovaru predávajúcemu kontaktovať predávajúceho nahlásiť vznik vady telefonicky alebo emailom na základe kontaktných údajov predajcu, ktorý s kupujúcim dohodne a zabezpečí vyzdvihnutie tovaru. V prípade, že kupujúci tovar zasiela predávajúcemu odporúčame zásielku poistiť. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prebraté.
 4. Kupujúci je povinný pravdivo a presne označiť druh a rozsah vady tovaru, a uviesť, ktoré zo svojich práv riešenia reklamácie uplatňuje.
 5. Reklamačné konanie začína dňom kedy spotrebiteľa doručí oznámenie o uplatnení reklamácie a zároveň doručí reklamovaný tovar predávajúcemu alebo určenej osobe.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie musí obsahovať druh tovaru a označenie reklamovaných vád tovaru.


Odstrániteľné vady:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako 3 rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • Pre účely reklamácie sa za opätovné vyskytnutie vady po oprave považuje výskyt tej istej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Neodstrániteľné vady:

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 • V prípade, že kupujúci bezodkladne neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vyriešená o spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne predávajúci.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje na vady, ktoré zákazník uvedie v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie.
 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.


Záručná doba

 1. Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov sa vzťahuje na predaj nového (nepoužitého) tovaru kúpeného v kamennom obchode, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, katalóg, inzercia v tlači, telefón, elektronická pošta a pod.) alebo pri podomovom predaji (návšteva predávajúceho u kupujúceho doma alebo na rôznych predajných akciách mimo sídla prevádzkarne predávajúceho)
 2. Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení veci na zákazku (na základe zmluvy o dielo alebo objednávky na práce),
 3. Osobitná záručná doba v trvaní 3 roky platí pri zhotovení stavby; vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov,
 4. Osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci (ak je pri oprave alebo úprave dodaná napr. nová súčiastka, tak potom sa na ňu vzťahuje 24-mesačná záručná doba; zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vydať záručný list s označením záručnej doby),
 5. Osobitná záručná doba v trvaní 18 mesiacov platí pri stavebných prácach,
 6. Osobitná záručná doba v trvaní 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí,
 7. Osobitná záručná doba v trvaní 1 dňa platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia.
 8. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 9. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 10. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 11. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.
Ustanovenia týchto reklamačných platia pre spotrebiteľov fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

V Liptovskom Mikuláši 5.10.2021
Všetky práva vyhradené.

Naši výrobcovia

Zobraziť všetkých výrobcov